Dags för Bokslutskommunikén!
Här är sju tips som underlättar arbetet.

Picture of Michael Owens

Michael Owens

Experienced CFO and founder of Rapportonline

För att optimera processen inför Bokslutskommunikén är det en fördel att ta fram ett utkast till finansiella data redan innan årsskiftet, där alla jämförelsetal som ska ingå i ”räkningarna”, dvs. de finansiella tabellerna ingår.

Genom att skapa en kopia av föregående rapport och flytta väsentliga händelser i Q3-rapporten till väsentliga händelser under rapportperioden, har du förberett mycket arbete. Med en bra teknisk lösning för hela den finansiella rapporteringen skapar du också en mycket säker hantering, där risken för fel minimeras. Här är några tips på vad som ska ingå i det allmänna innehållet:

1. Obligatorisk information

Obligatorisk information är att utdelningsförslag ska inkluderas, samt om rapporten är översiktligt granskad av revisor. Exempel:
”Styrelsen föreslår att ingen aktieutdelning lämnas avseende räkenskapsåret 2019.””Denna finansiella rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisor.”

Ovanstående information kan med fördel läggas in strax innan intygandet.

2. Nyheter under året

Övrig information som du skall ta med, förslagsvis i Not, är väsentliga nyheter under räkenskapsåret såsom nya incitamentsprogram, kapitalanskaffning och annan finansiering, dotterföretag som bildats och liknande poster.

3. IFRS 16 Leasing

IFRS 16 Leasing infördes den 1 januari 2019 vilket endast omfattar koncerner – bolag som tillämpar RFR2 behöver inte tillämpa IFRS 16.

4. Unika nyckeltal

Nyckeltal som är unika för det enskilda bolaget kan du upprätta för att ge ökad förståelse för bolagets omständigheter, eftersom de inte alltid framgår direkt av räkenskaperna. Exempel kan vara att man har stora övervärden som ligger utanför balansräkningen och som, om dessa vore inkluderade, väsentligen skulle höja bolagets soliditet. 

Du kan då ange soliditet inklusive övervärden som komplement till direkt avläsbar soliditet. Notera att du måste ange beräkningen och det nya nyckeltalet får inte ha mer utmärkande framtoning än övriga nyckeltal.

5. Stäm av mot Årsredovisningen

Bokslutskommunikéer skall i allt väsentligt utgöra bolagets årsbokslut. Se till att underlag är avstämda och korrekta för att undvika justeringar till Årsredovisningen.

6. Granskning  

Bokslutskommunikéer bör (informellt) översiktligt granskas av bolagets revisor. 

7. Förbered pressmeddelande

Om det är aktuellt med pressmeddelande, gör det i god tid innan det är dags för publicering av bokslutskommuniké och delårsrapporter. Notera att pressmeddelade skall innehålla information betr. MAR (om tillämpligt), länk till kommunikén, samt kommunikén i pdf.

Disclaimer:
Ovanstående tips baseras på erfarenheter som finns hos FirstBase AB och FirstBase AB tar inget ansvar för fakta som inkluderas i rapporter hos användaren.

December 2021
FirstBase AB
Michael Owens, VD

Mer att läsa

Blogg

Idén bakom Rapportonline

Läs artikeln där grundaren bakom Rapportonline berättar hur det hela började! ”Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det

Läs mer »