Studie av Workiva sponsrad av Journal of Accountancy December 2018

Picture of Michael Owens

Michael Owens

Experienced CFO and founder of Rapportonline

Studien baserades på intervjuer med över 800 finans– redovisnings– och efterlevnadsprofessionella. Optimerade processer och teknologier utgör de främsta recepten för framgång I dagens komplexa finansiella rapportering.

Främsta utmaningar presenteras nedan i procent av respondenternas svar:

  • 64 % Verifying data
  • 60 % Aggregating data from multiple systems
  • 54 % Cost of resources
  • 51 % Changing requirements

De TRE FRÄMSTA slutsatserna:

  1. Dataintegritet: tillit till data i underlag, sammanställningar och presentationer utgör främsta utmaningen
  2. Ekonomiavdelningar använder ungefär 75 % av sin tid till att samla och behandla finansiella data, och ungefär 25 % av sin tid till att arbeta med dessa data; sistnämnda utgör den del som utgör grund till beslutsfattande
  3. Fler än hälften av respondenterna överväger nya tekniska hjälpmedel inom 12 månader

Kommentarer:

  1. Dataintegritet: Förutom fullständighet i underlag (har man kompletta underlag och har man tolkat dess finansiella innebörd och påverkan i redovisningen) har man ofta ansvar att sammanfoga underlag från olika system (leverantörsreskontra, kundreskontra, lagersystem, lönesystem och annan sidoordnad redovisning), ändrade redovisningsregler och krav från myndigheter, samt revisorernas varierande grad av önskemål och krav. Det är en utmaning för de som sammanställer finansiella data att inkludera det som inte är uppenbart (exemplen är många; har man någon löneskuld om lön utbetalas månaden efter intjänandet, har det skett ägarskifte innebärande nytt bestämmande inflytande vilket kan medföra s.k. Beloppsspärr mot användning av tidigare skattemässiga underskott, uppfyller bolaget kriterierna för aktivering av immateriella anläggningstillgångar, o.s.v.).
  2. Att upprätta finansiella rapporter är i grunden en ”Fact finding mission”. Det är tidsödande att insamla, verifiera, tolka och sedan sammanställa och bedöma dess påverkan i finansiella rapporten. Börsernas tidsgränser för rapportering medför kravet att bli klar kort efter rapportperiodernas slut. Sammantaget får detta till följd att rapporter tas fram och levereras innan man hunnit analysera rapporterna i någon högre grad. Om bolagen visar att man är kapabel att presentera rapporter kort tid efter rapportperiodens slut kommer det medföra krav på ännu tidigare rapportering, vilket medför ännu mindre tid till analys, men eliminerar samtidigt att hemliga finansiella data frivilligt eller ofrivilligt kommer ut på marknaden.
  3. Tekniska hjälpmedel: De olika system som omnämnts ovan under A) utgör i sig en komplicerande faktor när man sammanställer finansiella data. Allt ska sammanställas i någon ordnad form av system för att sedan utmynna i den finansiella rapporten, vilken i sig upprättas i ytterligare ett system, komplext eller mindre komplext. Ett signifikant problem enligt respondenterna är det att man inte har tillit i nuvarande finansiella system. Nära 60 % av respondenterna svarade att man var ”osäker” eller ”ja” på frågan om man aktivt söker nya lösningar under det närmaste året. De som svarat att man är nöjda med nuvarande system meddelade samtidigt att de hade lite mer tid till analys (27 % mot 24 %).

Rapportonline har målsättningen att tillhandhålla ett enkelt molnbaserat finansiellt rapporteringssystem vilket ska ha hög säkerhet, standardiserat tillämpningssätt och även lämna anvisningar till stöd för användaren avseende redovisningstekniska – och andra efterlevnadskrav. Standardiserad tillämpning skapar förutsättningar för frekvent rapportering utöver noteringskraven och frigör tid till analys.

Ovanstående studie var sponsrad av journal of Accountancy, och presenterades i december 2018:

The Journal of Accountancy is the flagship publication of the American Institute of CPAs (AICPA), the world’s largest member association representing the accounting profession.

Länk till Workiva – studien:https://www.workiva.com/sites/workiva/files/pdfs/thought-leadership/q2-survey-report-journal-accountancy-whitepaper-20180926-j60551-lp8.pdf

Mer att läsa

Blogg

Idén bakom Rapportonline

Läs artikeln där grundaren bakom Rapportonline berättar hur det hela började! ”Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det

Läs mer »