Gör din finansiella rapportering relevant och lättbegriplig!

Picture of Michael Owens

Michael Owens

Experienced CFO and founder of Rapportonline

Rapporten skall ge en sann och rättvisande bild av verksamheten 

Finansiella rapporter upprättas av individer som är i beroendeställning till sin arbets/uppdragsgivare varför rapporter utgör en partsinlaga. Noterade bolag kan skönmåla utvecklingen i syfte att stödja aktiekursen. Rapporter ska vara objektiva, utan skönmålning. Detta uppnås genom att undvika värdeladdade ord och uttryck och att balansera innehållet, dvs. såväl goda som dåliga nyheter inkluderas. Väsentliga händelser som tas in i rapporter utgörs vanligen av de nyheter som pressreleasats. 

Beskriv händelseutvecklingen så det blir begripligt för läsaren

Branschspecifika utryck och omständigheter bör förklaras direkt i texten. Foga Ordlista i slutet av rapporter om det anses bidra till ökad läsförståelse. 

Nytillkomna och väsentliga händelser bör beskrivas i Not 

Väsentliga händelser som inträffat under en rapportperiod som markant skiljer den nya rapporten från den föregående, exempelvis en nyemission eller införande av ett optionsprogram, bör förklaras i Not för att läsaren ska kunna följa aktiekapitalets utveckling och för att visa effekterna av sådana händelser, exempelvis vid beräkning av resultat och kapital per aktie. Effekterna vid sådan beräkning kan förslagsvis gärna anges före respektive efter nyemission. 

Utelämna oväsentligheter och värdeladdade ord 

Undvik utfyllnadstext som inte ger läsaren någon relevant information. Värdeladdade ord kan man inkludera i VD kommentarer, exempelvis att man anger en positiv händelse såsom stor order på ny marknad, men bör undvikas i övrigt. 

Sträva efter hög kvalitet genom HELA rapporten 

Ett bolag som tillämpar ovanstående rekommendationer uppnår förutom bra samarbete med revisorer även bra förtroende hos bolagets intressenter, analytiker och dess aktieägare. 

Var konsekvent 

Varje rapport utgör kommunikation med intressenter och skall därför vara vederhäftig. Man bör tillämpa konsekvent rapportering i såväl form som innehåll. 

Mer att läsa

Blogg

Idén bakom Rapportonline

Läs artikeln där grundaren bakom Rapportonline berättar hur det hela började! ”Finansiella rapporter är tidskrävande att upprätta, svåra att läsa och hanteringen är sårbar. Det

Läs mer »